Obchodné a nákupné podmienky

Všeobecné ustanovenia, definícia a vymedzenie pojmov:

 • Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim (ďalej len predávajúci / prevádzkovateľ) ktoré budú uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu www.postielkysnov.sk (ďalej len obchod).
 • Predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu www.postielkysnov.sk, firma: AMAL SK s.r.o., IČO: 48051748 (Zapísaná na Žilina, odd. Sro, vl.č.63736/L), email: info@postielkysnov.sk , web: www.postielkysnov.sk  , tel.:  +421 905 758 816, +421 907 268 570
 • Kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim, vytvorením objednávky na webovej stránke predávajúceho. Objednávka môže byť vytvorená aj v e-mailovej, telefonickej alebo písomnej forme.
 • Tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu www.postielkysnov.sk
 • Objednávka - kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru
 • Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár (poprípade e-mail), obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky predávajúceho a celkovej cene objednávky, ktorý je spracovaný systémom obchodu. To isté platí aj pre písomnú formu objednávky.
 • Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.
 • Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými a nákupnými podmienkami internetového obchodu www.postielkysnov.sk. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky, teda kúpnej zmluvy.

Povinnosti prevádzkovateľa:

 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že svojim zákazníkom dodá správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok obchodu platných v deň odoslania elektronickej objednávky. Ďalej sa zaväzuje že tovar ktorý ponúka vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
 • Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú: Faktúru alebo Dodací list, (ktorý slúži aj ako záručný list)
 • Prevádzkovateľ zabezpečí, aby pri preprave tovaru nedošlo k jeho poškodeniu, tieto opatrenia zahŕňajú dostatočné balenie tovaru.
 • Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie, prípadne poškodenie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. kuriérskou službou za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných okolností.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo výmeny druhov akciových darčekov podľa momentálnej dostupnosti
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo stornovať objednávku a možnosť jednostranného odstúpenia od zmluvy v prípade vypredania tovaru na sklade, výraznej zmeny ceny produktu u dodávateľa, chybne uvedenej ceny pri produkte v dôsledku technického problému na webovej stránke predávajúceho.

Povinnosti kupujúceho:

 • Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad alebo poškodenia zásielky, túto informáciu bezodkladne oznámiť prepravcovi a prevádzkovateľovi.
 • Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny.
 • Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru.

Objednávka - uzatvorenie zmluvy:

 • Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými a nákupnými podmienkami internetového obchodu www.postielkysnov.sk. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky, teda kúpnej zmluvy.
 • Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho, alebo pri realizácii objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje súhlas s týmito Obchodnými podmienkami v znení platnom v deň odoslania objednávky.
 • Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obe zúčastnené strany.
 • Prijatie objednávky prevádzkovateľom bude potvrdené e-mailom na adresu udanú zákazníkom pri registrácii.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), požiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia potvrdenia kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

Objednávka - storno objednávky:

 • Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu a to do vyexpedovania objednaného tovaru zo skladu www.postielkysnov.sk, emailom na adresu: info@postielkysnov.skInformácia o vyexpedovaní bude kupujúcemu odoslaná emailom, SMS správou alebo oznámená telefonicky. Kupujúci je povinný v oznámení o storne objednávky uviesť číslo objednávky, meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade storna objednávky uvedeného v bode a) tohto článku, predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 3 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci už zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 3 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy:

Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti, má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:

 • Zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr, a to písomne emailom na info@postielkysnov.sk alebo poštou na nižšie uvedenej adrese, spolu s tovarom, návodom (ak je súčasťou), kópiou faktúry, dokladom o zaplatení a číslom účtu pre vrátenie peňazí .
 • Adresa na vrátenie tovaru a vybavenie reklamácií: AMAL SK s.r.o., Liptovská Teplá 100, 034 83
 • Tovar zašle kupujúci doporučene a poistený
 • V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu na reklamačnú adresu tovar, ktorý nie je použitý a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 7 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim alebo formou prevzatia tovaru dobierkou. Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu zaplatenú za tovar. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Predávajúci znáša náklady na vrátenie tovaru v tom prípade, ak tovar nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.
 • V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle  týchto všeobecných obchodných podmienok a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, má predávajúci nárok na náhradu škody vo výške hodnoty tovaru alebo opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.
 • V prípade, že kupujúci nesplní povinnosť uvedenú v týchto obchodných podmienkach,  odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.
 • Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, a ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť poskytnuté darčeky. V prípade, že si kupujúci darček ponechá, bude mu vyfakturovaná suma za darček, podľa platného cenníka uvedeného na postielkysnov.sk. Úhrada faktúry prebehne započítaním, to znamená že predávajúci vráti úhradu za tovar, z ktorej bude odrátaná suma za príslušný darček. Poskytnutý darček si kupujúci môže ponechať, ak vracia len časť tovaru, ale pritom splnil podmienku pre získanie darčeka.
 • Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

Dodacie podmienky:

 • Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať.
 • Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci.
 • Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke. O termíne dodania je povinný predávajúci informovať kupujúceho buď emailom, SMS správou alebo telefonicky.

Poplatky za prepravu:

Spôsob platby si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením zvolenej možnosti.

Forma dodania + hmotnosť 

Spôsob úhrady

HMOTNOSŤ balíka: 

Cena

123 kuriér

Dobierka

do 5 kg

 5,90€

   

do 35 kg

 10,90€

od 35 kg

 15,90€

Bankovým prevodom  do 5 kg  3,90€
  do 35 kg  8,90€
od 35 kg  12,90€ 

 

 • Uvedené ceny poštovného platia pri objednávkach tovaru do 50 kg.
 • Pri tovare vážiacom viac ako 50 kg bude zákazník oboznámený s možnosťami dopravy a cenami individuálne.
 • Tovar si kupujúci môže prevziať i osobne, a to po predchádzajúcej telefonickej dohode.
 • Pri nákupe nad 100 € môže predávajúci požadovať od kupujúceho zaplatenie zálohy na účet predávajúceho, a to do 50% z celkovej ceny objednávky a najneskôr do 24 hodín od jej potvrdenia.
 • Pri objednávke do zahraničia predávajúci vypočíta poštovné individuálne, podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posiela. Pri zásielke do zahraničia je platbu nutné zrealizovať vopred, na základe predávajúcim zaslanej proforma faktúry.

Alternatívny spôsob riešenia sporov:

 • Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: info@postielkysnov.sk
 • Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
 • Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 • Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 24.5.2018 je tu: http://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov    Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 • Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.
 • Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
  - ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
  - ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
 • Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK  Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
 • Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Ochrana osobných údajov:

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti AMAL SK s.r.o.  s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na stránke: https://postielkysnov.sk/podmienky-ochrany-osobnych-udajov/

Záverečné a prechodné ustanovenia:

 • Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.
 • Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
 • Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.
 • Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa 634/1992 Zb." v znení neskorších zákonných úprav. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
 • Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd SR. Kúpno-predajná zmluva podlieha slovenskému právu.

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.01.2022.